Barnstugan Hälsingegatan AB

Förälder hos oss

Vår syn på föräldrars inflytande och delaktighet:

· Föräldrar ska alltid känna sig välkomna på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig för att information och synpunkter kan framföras mellan förskolan och hemmet.

· Pedagogerna på förskolan ska visa lyhördhet för föräldrars behov av delaktighet.

· Utvecklingssamtal genomförs varje termin. Det är eftersträvansvärt att båda föräldrarna är med. Att två pedagoger medverkar vid dessa samtal är också bra att eftersträva.

· Underlag för utvecklingssamtal upprättas för varje barn och pedagoger och föräldrar samtalar gemensamt kring dessa vid utvecklingssamtal.

· Föräldramöte hålls en gång per termin. Att ha ett tema att diskutera kring är ett bra sätt att dela barnsyn, uppfattningar och värderingar etc på.

· Föräldraråd kallas av Rektor/Skolchef vid behov. Se: "Om föräldraråd". Föräldrarepresentanter i Föräldrarådet kan lyfta frågor och ge synpunkter ur ett föräldraperspektiv.

· Föräldrafika/föräldrafrukost genomförs vid några tillfällen per termin.

· Veckobrev med info om vad som skett respektive komma skall på förskolan förmedlas via e-post och/eller med papperskopia. Pedagogiska syften, aktiviteter etc ska förmedlas både i ord och bild.

Genom appen Prion dokumenteras barnens lärande och utveckling i den pedagogiska verksamheten där föräldrarna ges inblick i verksamheten och en möjlighet att kunna följa sitt barn på förskolan.

· Genom tydlig dokumentation, exempelvis kalender, dagbok, bilder och återgivna samtal ges föräldrar god insyn i verksamheten.

· Vid de tillfällen, då förskolan stänger tidigare för personalmöte, har heldagsstängt för planering eller semesterstängt, kan Barnstugan Hälsingegatan erbjuda en alternativ placering för de barn som då behöver omsorg. Behovet inventeras kontinuerligt.