Barnstugan Hälsingegatan AB

Tankar och mål

De styrdokument som alla förskolor aktivt arbetar efter är vår verksamhetsplan vilken bygger på Läroplan för förskolan och Förskoleplanen för Stockholm stad, förskolorna i organisationen hämtar också inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken.

Pedagogiken handlar framför allt om ett förhållningssätt, ett sätt att tänka kring barn och deras lärande.

Man synliggör barns tankar genom språk, dokumentation och uttryck som skapande verksamhet, tillgång till utforskande, miljöer och material, vilket också stimulerar barnets lärande. Inom Reggio Emilia-pedagogiken betonas även hur viktig gruppen/kamraterna och pedagogen är för individens lärande.

Att se hur andra gör och tänker ska vara en tillgång för varje barn och genom samtal och andra språk/uttryck stimuleras lärandeprocessen. I mötet, när vi utbyter tankar och idéer med någon annan, förändras och utvecklas vår egen bild av världen.

I lärandeprocessen är det framförallt barnet som står i fokus och inte vi vuxna. Det är barnet som själv ska komma fram till kunskapen och inte den vuxne som ska ”mata” barnet med färdig kunskap. I lärandeprocessen är det barnet som är i fokus mycket mer än vi vuxna, det vill säga barnet är aktivt i sin lärandeprocess genom att vi pedagoger låter dem testa, prova, fundera, analysera genom olika redskap, antingen i barnets miljö, i gruppen eller att vi som pedagoger ger frågor.

En viktig del i detta är alltså att vi pedagoger inte ger barnen färdiga svar och matar dem med kunskap, utan att det är barnen själva med hjälp från oss pedagoger som söker och kommer fram till kunskapen.