Essingebarnen

Förskolan Essingebarnen ligger på stora Essingen nära Essingetorget. Förskolan har plats till 25 barn i åldrarna 1-5 år i en avdelning..

 Vi Inspireras av Reggio Emilia pedagogik. Ett av de vanligast förekommande kännetecknet inom Reggio Emilia-pedagogiken är att ett barn har hundra språk, och nittionio berövas dem i barndomen. Metaforen används för att lyfta alla de sätt ett barn samspelar med sin omgivning.

 Vi jobbar på att varje barn upplever att leken och undervisning stimulerar deras utveckling.  Utbildningen på förskolan är betydelsefull i barnens långtidslärande process. Vi jobbar på att det ska vara roliga och lärorika arbetsformer så att barnen utvecklas och för att gynna barnens inflytande. Utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de utmaningar de behöver, en god och tillgänglig miljö, utformas kontinuerligt med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg. Vi jobbar på att synliggöra barnens tankar genom språk, dokumentation och uttryck som skapande verksamhet. En stor vikt läggs på barnets skapande och dess roll i barnets utveckling. Den kreativa processen uppmuntras i alla dess former, oavsett om det handlar om berättande, målning, drama eller något helt annat.

Vi arbetar projektinriktat 3 dagar i veckan. projektgrupper är åldersindelad .Vi lyssnar in barnens tankar, idéer, intressen och önskemål. Tillsammans med barnen är vi pedagoger medforskare i deras nyfikna sökande och utforskande. Vi söker information och kunskap. Barnen har tillgång till utforskande miljöer och material, vilket också stimulerar deras lärande.

Förskolans uteverksamhet är förlagd på den egna gården som är rolig och spännande att utforska och leka på. Dessutom erbjuder närmiljön andra parker, fotbollsplan och bibliotek som vi ofta besöker. Förskolan ligger nära busshållplatsen för att lätt ta oss i väg för längre utflykter.

Vi går på museum, bibliotek, teater, fyrar olika dagar som Barnkonventionens dag, förskolansdag , internationella Downs syndromdagen. 

Vi jobbar på att förstärka samarbete mellan hemmet och förskolan. Kommunikation och respekt mellan varandra är mycket viktigt för en hälsosam miljö. Vi vill att alla vårdnadshavare ska känna sig välkomna på förskolan. Den dagliga kontakten är viktigt för att information och synpunkter kan framföras mellan förskolan och hemmet. Vi använder förskoleappen Tyra för att informera om allt som händer under dagen.

 Vi har föräldramöte en gång per termin, utvecklingssamtal, uppföljningsamtal , föräldrafrukost, Luciafirande, avslutningsfest .Vi har föräldraråd, 3-4 representanter från vårdnadshavare tillsammans med rektor träffas en gång per termin och går igenom olika frågor som kommer upp kring verksamheten.

Lunchmaten som serveras på förskolan kommer från Matomsorg, ett cateringföretag som ligger i Skarpnäck.

Varmt välkomna!

Gemensamt för Barnstugan Hälsingegatans förskolor 
Förskolornas öppettider är förlagda utifrån de behov som föräldrar har anmält till förskolan. Vi följer Stockholms stads ramavtal för öppettider, 6.30–18.30, och ändrar öppettiderna vid behov. En dag per månad stänger förskolan kl 16.00 på grund av personalmöte. Vid de tillfällen, då förskolan stänger tidigare för personalmöte, har heldagsstängt för planering eller semesterstängt, kan Barnstugan Hälsingegatan erbjuda en alternativ placering för de barn som då behöver omsorg. Behovet inventeras kontinuerligt. 

Personalens arbetstider följer barnens kontraktstider. Det innebär att det är flest personal på förskolan när det är flest barn. Därför är det viktigt att ni respekterar kontraktstiderna. Var vänliga och säg till i god tid innan ni vill ändra ert barns kontrakt. Om ni blir försenad eller om någon annan än ni föräldrar ska hämta barnet, ring och meddela oss detta. 

Lunchmaten som serveras på Barnstugan Hälsingegatans alla förskolor kommer från Matomsorg, ett cateringföretag som ligger i Skarpnäck. 
Mer information finns på Matomsorgs hemsida http://www.matomsorg.se 

En gång per termin bjuder förskolan in föräldrar till ett föräldramöte som är förlagt på kvällstid (utan barnen) då förskolans pedagoger presenterar verksamheten. I början på höstterminen erbjuds föräldrar ett avstämningssamtal där fokus ligger på barnets sociala samspel med andra barn och vuxna i olika sociala sammanhang. I början på vårterminen erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal där pedagogerna informerar om barnets utveckling och lärande. 

Under året bjuds föräldrar också in till sommaravslutning och föräldrafikan. Föräldrar är också välkomna att besöka förskolan en hel eller halv dag efter överenskommelse med pedagogerna om en passande dag. 

Varje förskola har ett föräldraråd med några representanter som utses i föräldragruppen. Föräldrarådet träffar pedagogansvarig på förskolan samt förskolechefen en eller ett par gånger per termin. Här ges tillfälle för föräldrar att diskutera den pedagogiska verksamheten. 

Vid sjukfrånvaro ska barnen sjukanmälas senast kl. 8.00 på morgonen. Barnet ska också friskanmälas helst dagen innan det kommer tillbaka eller senast kl. 8.00 samma dag.