Essingebarnen

Förskolan Essingebarnen ligger på stora Essingen nära Essingetorget. En egen gård finns att utnyttja vid utevistelse. Förskolan har plats för 24 barn i åldrarna 1-5 år.

Grunden i vår verksamhet är att barnet alltid ska stå i centrum enligt målen som baseras på förskolans styrdokument så som Läroplanen för förskolan, Barnstugan Hälsingegatans egen verksamhetsplan och likabehandlingsplan.

Förskolan Essingebarnen har en traditionell förskolepedagogik. Vi arbetar i tre projektgrupper och anpassar utbildningsnivån efter barnens ålder. Pedagogerna utgår ifrån barnens behov och intressen i val av projekt och dess innehåll vilket bidrar till att barnen är med och påverkar innehållet i verksamheten. Allas tankar och åsikter ska respekteras och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete.

Veckan bygger på trygga rutiner och en lugn dagsrytm med frukost kl 0900 och lunch kl 1300. Detta ger långa lek och lär stunder för barnen där rytmen gynnar barnen att göra klart och få tid till lärande och lek.

För barnens språkutveckling arbetar vi mycket med litteratur och läser ofta olika typer av böcker tillsammans med barnen. Både för barn med svenska eller ett annat modersmål arbetar vi med Polyglutt, en app från Inläsningstjänst AB.

Barnen får då kraft och energi att fördjupa sig i de olika ämnesområdena utifrån förskolan läroplan, som skapande, matematik, språk, normer och värden, teknik, naturkunskap. Undervisningen planeras utifrån vår uppföljning av föregående vecka. Vi utgår då från dokumentationer från SKA samt dokumenterat på TYRA. Utifrån det kan vi se om intresset finns kvar eller om vi ska presentera en ny aktivitet inom något av våra prioriterade mål .

Vi erbjuder en närmiljö med fina parker, fotbollsplan och bibliotek som vi ofta besöker. Förskolan ligger nära busshållplatsen så vi tar oss även lätt i väg för längre utflykter. Vi besöker olika museum och teatrar och bygger en aktiv kultur i olika kulturella upplevelser. 

Informations om vad som händer i verksamheten eller informationsbrev får du genom Tyra som vårdnadshavare. I Tyra appen sker närvaro, frånvaro, schema, portfolio, blogginlägg, matsedeln och övriga viktiga händelser förmedlas ut till alla vårdnadshavarna.

Förskolans uteverksamhet är förlagd på den egna gården som är rolig och spännande att utforska och leka på. Dessutom erbjuder närmiljön andra parker, fotbollsplan och bibliotek som vi ofta besöker. Då förskolan ligger nära busshållplatsen kan vi även lätt ta oss iväg för längre utflykter.

Förskolans innemiljö är välplanerad utifrån barnens behov och intressen och förändras och utvecklas därefter.
All mat och frukt som serveras på förskolan ska vara ekologisk så långt det är möjligt.
På förskolan finns ett måltidsbiträde som sköter servering, disk och egenkontroll gällande livsmedelshygien.
Vi är tillmötesgående när det gäller kostbehov för exempelvis religion och vegetarisk kost. Läkarintyg lämnas till förskolan vid mat allergier eller överkänslighet.
Av allergiskäl serverar vi inte något med nötter, mandlar, jordnötter och sesamfrön.

Lunchmaten serveras av Matomsorg. www.matomsorg.se

Vi låter alla barn pröva allt material och alla våra aktiviteter på deras villkor. Vi pedagoger är medforskande och deltagande i barnens lek, rutiner, utforskande och lärande. På så sätt får vi kunskap om hur vi pedagogiskt kan handleda på bästa sätt. Vi finns ständigt närvarande och är därmed uppmärksamma på samspelet mellan barnen.

Vi utgår ifrån barnens intressen och behov, bland annat genom samlingar, dagliga samtal och leken när vi planerar den pedagogiska verksamheten. Vi pedagoger diskuterar kontinuerligt värdefrågor för att upprätthålla ett medvetet arbetssätt där vi visar respekt för varandra, barnen och föräldrarna. Verksamheten prövas för att kunna genomsyras av demokratiska värderingar.

Förskolans kvalitet utvärderas kontinuerligt och systematiskt för att utvecklas och förbättras och vi har därför ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete. Varje barn ska få bästa möjliga förutsättning till utveckling och lärande under tiden på förskolan. Med hjälp av olika medel såsom observationer, foton och olika alster utvärderar, analyserar och reflekterar pedagogerna verksamheten.

Utvärdering, analys och reflektion av verksamheten sker kontinuerligt hos den enskilde pedagogen, tillsammans i arbetslaget, i nätverksgrupper och till förskolechef i uppföljningar av den årligen fastställda arbetsplanen. Varje enskild pedagog och arbetslaget har reflektionstid varje vecka.

Alla barn ska känna sig välkomna på Essingebarnen. Finns det nåt särskilt behov så anpassar vi verksamheten utefter det.

Vi utvärderar, analyserar och reflekterar också kontinuerligt tillsammans med barnen och kan då ge dem en återkoppling på det de har upplevt och lärt sig för att kunna vidareutveckla barnens utforskande, upptäckande och lärande.

Vår förskola ska ge en trygg och harmonisk miljö som stimulerar samarbete och social utveckling därför arbetar vi ständigt med att förändra och utveckla den pedagogiska miljön som vi ser som den ”tredje pedagogen”. Skapande verksamhet har en stor del i utformningen av miljön. Förutom den dagliga kontakten så har man som vårdnadshavare möjlighet till inflytande i verksamheten genom vårt föräldraråd som träffas två gånger per termin.
Under 4 veckor på sommaren håller vi förskolan semesterstängt men vi erbjuder omsorg inom Tivoli Förskolor. 

En dag på förskolan
7.15 – Förskolan öppnar
Vi är ute på gården på morgonen vid lämningen och går in i olika etapper till 
9.00 till frukost. 
Efter frukost startar vi upp dagenmed olika aktiviteter, det kan vara projektgrupper , 5-årsgrupper eller olika mindre grupper för att arbeta med valda utvecklingsmål.
11.00 är det vila för de barn som sover.
Cirka 12.30 har vi en sago vila eller kompis massage
13.00 serveras lunch.
13.45 15.30 vi är i en pedagogisk lekmiljö , här varvar vi att vara inne eller ute och får tid att vara i mindre grupper för lärande och lek utifrån sina val.
16.30 samlas barnen för en fruktstund
17.30 Förskolan stänger inomhus eller ute på gården lite beroende på vädret. Varmt välkomna till förskolan Essingebarnen!

Kultur och scenkonst för förskolan Essingebarnen
På förskola Essingebarnen ser vi kultur och scenkonst som en integrerad del av barnens lärande och utveckling. Genom att erbjuda en mångfald av kulturella och konstnärliga aktiviteter strävar vi efter att berika barnens upplevelser och främja deras kreativitet, självförtroende och förståelse för världen runtomkring dem.
Vi erbjuder olika former av kultur och scenkonst såsom teater, musik, dans, bildkonst och litteratur för att ge barnen möjlighet att utforska och uttrycka sig genom olika uttrycksformer. Genom lekfulla dramaövningar och teaterföreställningar får barnen möjlighet att utforska olika roller, berättelser och känslor samtidigt som de utvecklar sin förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.
Musiken spelar också en central roll på vår förskola där barnen får möjlighet att sjunga, dansa och spela olika instrument. Genom att delta i musikaliska aktiviteter får barnen utveckla sin rytmiska känsla och sin förmåga att uttrycka sig och kommunicera genom musik.
Bildkonst och litteratur är också viktiga delar av vår kultur och scenkonstverksamhet. Genom att erbjuda konstprojekt och läsfrämjande aktiviteter vill vi inspirera barnen att utforska olika uttrycksformer och utveckla sin förmåga att förstå och uppskatta konst och litteratur.
Vi tror att kultur och scenkonst spelar en avgörande roll i barnens lärande och personliga utveckling. Genom att integrera dessa aktiviteter i vår verksamhet strävar vi efter att skapa en stimulerande och inkluderande miljö där barnen ges möjlighet att växa och blomstra på sitt eget unika sätt.

Gemensamt för Barnstugan Hälsingegatans förskolor 
Förskolornas öppettider är förlagda utifrån de behov som föräldrar har anmält till förskolan. Vi följer Stockholms stads ramavtal för öppettider, 6.30–18.30, och ändrar öppettiderna vid behov. En dag per månad stänger förskolan kl 16.00 på grund av personalmöte. Vid de tillfällen, då förskolan stänger tidigare för personalmöte, har heldagsstängt för planering eller semesterstängt, kan Barnstugan Hälsingegatan erbjuda en alternativ placering för de barn som då behöver omsorg. Behovet inventeras kontinuerligt. 

Personalens arbetstider följer barnens kontraktstider. Det innebär att det är flest personal på förskolan när det är flest barn. Därför är det viktigt att ni respekterar kontraktstiderna. Var vänliga och säg till i god tid innan ni vill ändra ert barns kontrakt. Om ni blir försenad eller om någon annan än ni föräldrar ska hämta barnet, ring och meddela oss detta. 

En gång per termin bjuder förskolan in föräldrar till ett föräldramöte som är förlagt på kvällstid (utan barnen) då förskolans pedagoger presenterar verksamheten. I början på höstterminen erbjuds föräldrar ett avstämningssamtal där fokus ligger på barnets sociala samspel med andra barn och vuxna i olika sociala sammanhang. I början på vårterminen erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal där pedagogerna informerar om barnets utveckling och lärande. 

Under året bjuds föräldrar också in till sommaravslutning och föräldrafikan. Föräldrar är också välkomna att besöka förskolan en hel eller halv dag efter överenskommelse med pedagogerna om en passande dag. 

Varje förskola har ett föräldraråd med några representanter som utses i föräldragruppen. Föräldrarådet träffar pedagogansvarig på förskolan samt förskolechefen en eller ett par gånger per termin. Här ges tillfälle för föräldrar att diskutera den pedagogiska verksamheten. 

Vid sjukfrånvaro ska barnen sjukanmälas senast kl. 8.00 på morgonen. Barnet ska också friskanmälas helst dagen innan det kommer tillbaka eller senast kl. 8.00 samma dag.