Om Barnstugan Hälsingegatan

Barnstugan Hälsingegatan öppnades i privat regi den 1 september 1992. Vi var således ett av de första personalkooperativen som startade i Stockholm.

Vi startade med ett fritidshem och en förskola – Bubblan – på Hälsingegatan, därav namnet.  Företaget har vuxit under årens lopp och vi har nu sju förskolor. 

År 2000 startade vi förskolan Lammet och 2005 förskolan Eldaren. Några år senare, 2008, startade vi Drejaren och Gunghästen. Samma år stängdes fritidshemmet på Bubblan och där har vi nu tre förskoleavdelningar i stället. Förskolan Spöket tog vi över i augusti 2010 och förskolan Essingebarnen i december 2011. 

Med tiden har kraven på förskolornas kök ökat och 2009 beslutade vi att stänga alla småkök och i stället starta vår egen cateringverksamhet, Matomsorg i Stockholm som levererar mat till våra egna och andra förskolor. I oktober 2014 utökades cateringverksamheten och Matomsorg flyttade till större lokaler i Skarpnäck. 2018 sålde Barnstugan Hälsingegatan AB Matomsorg men får fortfarande sin mat levererad därifrån. 

Vi har vidareutvecklat och förfinat vårt Reggio Emilia-inspirerade arbetssätt. Vi arbetar med förskolornas miljö, pedagogernas förhållningssätt och diskuterar mycket kring barns lärande och vår dokumentation på möten och nätverk.

I februari 2020 övertog Tivoli förskolan driften av Barnstugan Hälsingegatan. Verksamheten fortsätter dock i samma spår som tidigare.

Tankar och mål

De styrdokument som alla förskolor aktivt arbetar efter är vår verksamhetsplan vilken bygger på Läroplan för förskolan och Förskoleplanen för Stockholm stad, förskolorna i organisationen hämtar också inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken. 

Pedagogiken handlar framför allt om ett förhållningssätt, ett sätt att tänka kring barn och deras lärande. 

Man synliggör barns tankar genom språk, dokumentation och uttryck som skapande verksamhet, tillgång till utforskande, miljöer och material, vilket också stimulerar barnets lärande. Inom Reggio Emilia-pedagogiken betonas även hur viktig gruppen/kamraterna och pedagogen är för individens lärande. 

Att se hur andra gör och tänker ska vara en tillgång för varje barn och genom samtal och andra språk/uttryck stimuleras lärandeprocessen. I mötet, när vi utbyter tankar och idéer med någon annan, förändras och utvecklas vår egen bild av världen. 

I lärandeprocessen är det framförallt barnet som står i fokus och inte vi vuxna. Det är barnet som själv ska komma fram till kunskapen och inte den vuxne som ska ”mata” barnet med färdig kunskap. I lärandeprocessen är det barnet som är i fokus mycket mer än vi vuxna, det vill säga barnet är aktivt i sin lärandeprocess genom att vi pedagoger låter dem testa, prova, fundera, analysera genom olika redskap, antingen i barnets miljö, i gruppen eller att vi som pedagoger ger frågor. 

En viktig del i detta är alltså att vi pedagoger inte ger barnen färdiga svar och matar dem med kunskap, utan att det är barnen själva med hjälp från oss pedagoger som söker och kommer fram till kunskapen.

Förälder hos oss

Vår syn på föräldrars inflytande och delaktighet: 

 • Föräldrar ska alltid känna sig välkomna på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig för att information och synpunkter kan framföras mellan förskolan och hemmet. 
 • Pedagogerna på förskolan ska visa lyhördhet för föräldrars behov av delaktighet. 
 • Utvecklingssamtal genomförs varje termin. Det är eftersträvansvärt att båda föräldrarna är med. Att två pedagoger medverkar vid dessa samtal är också bra att eftersträva. 
 • Underlag för utvecklingssamtal upprättas för varje barn och pedagoger och föräldrar samtalar gemensamt kring dessa vid utvecklingssamtal. 
 • Föräldramöte hålls en gång per termin. Att ha ett tema att diskutera kring är ett bra sätt att dela barnsyn, uppfattningar och värderingar etc på. 
 • Föräldraråd kallas av rektor/skolchef vid behov. Representanter i föräldrarådet kan lyfta frågor och ge synpunkter ur ett föräldraperspektiv. 
 • Föräldrafika/föräldrafrukost genomförs vid några tillfällen per termin. 
 • Veckobrev med info om vad som skett respektive komma skall på förskolan förmedlas via e-post och/eller med papperskopia. Pedagogiska syften, aktiviteter etc ska förmedlas både i ord och bild. 
 • Genom appen Prion dokumenteras barnens lärande och utveckling i den pedagogiska verksamheten där föräldrarna ges inblick i verksamheten och en möjlighet att kunna följa sitt barn på förskolan. 
 • Genom tydlig dokumentation, exempelvis kalender, dagbok, bilder och återgivna samtal ges föräldrar god insyn i verksamheten. 
 • Vid de tillfällen, då förskolan stänger tidigare för personalmöte, har heldagsstängt för planering eller semesterstängt, kan Barnstugan Hälsingegatan erbjuda en alternativ placering för de barn som då behöver omsorg. Behovet inventeras kontinuerligt.