Spöket

Förskolan Spöket ligger på Dalagatan 34 i centrala Vasastan i Stockholm, mitt emot den grönskande Vasaparken. Vi har en stor lummig och grönskande innergård på baksidan, en riktig oas i storstadsdjungeln. Det är en spännande och lek-inbjudande gård där barnen kan leka ostört. Dessutom har vi nära till flera lekparker och bara några minuters promenad till olika busslinjer och tunnelbana som kan ta oss till parker, skogen, teater och museer. Förskolan har en barngrupp som består av drygt tjugo barn i åldrarna 1-5 år.

Grunden i vår verksamhet är att barnet alltid ska stå i centrum enligt målen som baseras på förskolans styrdokument så som Läroplanen för förskolan, Stockholms stads förskoleprogram, Spökets egen utbildningsplan och plan mot kränkande behandling. 

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken och filosofin i Reggio Emilia och tillsammans med barnen är vi pedagoger medforskare i deras nyfikna sökande och utforskande. Vi arbetar i projekt med barnen där vi tillsammans, pedagog och barn, söker information och kunskap. Vi samtalar och reflekterar samt använder oss mycket av skapande verksamhet som en uttrycksform. Pedagogerna utgår ifrån barnens behov och intressen i val av projekt och dess innehåll vilket bidrar till att barnen är med och påverkar innehållet i verksamheten. Allas tankar och åsikter ska respekteras och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete. 

Vi arbetar mycket i åldersindelade grupper med barnen för att vi på bästa sätt ska kunna utmana och stimulera varje barn i deras individuella utveckling. Men många stunder under dagen umgås också barn i olika åldrar och därmed inspireras och lär de av varandra. De yngre ges möjlighet att lära av de äldre och de äldre har möjlighet att hjälpa de yngre i deras utveckling. 

Vi lägger stor vikt vid samtalet med barnen, både individuellt och med barnen i grupp. Alla ska få möjlighet att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor utifrån sin egen personlighet. Språket har därför en mycket central roll i vårt arbete med att ge barnen verktyg för att kunna uttrycka viljor och erfarenheter. Vi skapar samtalssituationer med barnen många gånger under dagen och låter barnen reflektera och återberätta både erfarenheter och upplevelser. 

Vår förskola ska också ge en trygg och harmonisk miljö som stimulerar samarbete och social utveckling. Vi arbetar därför mycket med den inre miljön som vi betraktar som den ”tredje pedagogen”. Det innebär att miljön ska vara tillgänglig, inspirerande, utforskande och utmanande för barnen. Allt material finns därför tillgängligt för alla att prova, just för att vi tror att alla kan om de ges möjlighet. Förskolans kvalitet utvärderas kontinuerligt och systematiskt för att utvecklas och förbättras och vi har därför ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete. Varje barn ska få bästa möjliga förutsättning till utveckling och lärande under tiden på förskolan.

Mer om Spöket

Förskolans verksamhet startar varje morgon utomhus från cirka kl 8.15 då vi strävar efter att varje barn ska få minst en utomhusvistelse per dag. För de barn som kommer tidigare startar morgonen inne. Frukost serveras om behov finns. På förskolan serverar vi lunch cirka kl 11.00 och mellanmål cirka kl 14.00. Barnen får dessutom frukt eller grönsaksstavar på förmiddagen och på sen eftermiddag. För barnen som sover har vi en sovvila efter lunch. Den varar så länge barnet behöver eller fram till mellanmålet. Barnen som inte sover vilar och slappnar av genom att lyssna på saga eller avslappningsmusik tillsammans med en pedagog alternativt sysselsätter sig med en lugn aktivitet. 

Barn som börjar förskoleklass till hösten har under förmiddagen undervisning tillsammans med alla femåringar och de träffar varje fredag andra grupper med femåringar från andra Tivoliförskolor i närområdets olika parker. Barnen får möjlighet att interagera med andra barn i samma ålder från andra förskolor samt lära känna nya vuxna. Varje vecka dokumenterar vi barnens utbildning via bloggen i Tyra, där det i korthet beskrivs hur den pedagogiska verksamheten har sett ut under den gångna veckan samt viktig information till er föräldrar.

Likt Stockholms stads förskolor 
Förskolornas öppettider är förlagda utifrån de behov som föräldrar har anmält till förskolan. Vi följer Stockholms stads ramavtal för öppettider, 6.30–18.30, och ändrar öppettiderna vid behov. En dag i månaden stänger förskolan kl 15.45 för APT. Vid de tillfällen, då förskolan stänger tidigare för personalmöte, har heldagsstängt för planering eller semesterstängt, kan vi erbjuda en alternativ placering för de barn som då behöver omsorg. Behovet inventeras kontinuerligt. 

Personalens arbetstider följer barnens kontraktstider. Det innebär att det är flest personal på förskolan när det är flest barn. Därför är det viktigt att ni respekterar kontraktstiderna. Var vänliga och säg till i god tid innan ni vill ändra ert barns kontrakt. Om ni blir försenad eller om någon annan än ni föräldrar ska hämta barnet, ring och meddela oss detta. 

Lunchmaten som serveras på förskolan kommer från Matomsorg, ett cateringföretag som ligger i Skarpnäck. 
Mer information finns på Matomsorgs hemsida http://www.matomsorg.se 

En gång per termin bjuder förskolan in föräldrar till ett föräldramöte som är förlagt på kvällstid (utan barnen) då förskolans pedagoger presenterar verksamheten. I början på höstterminen erbjuds föräldrar ett avstämningssamtal där fokus ligger på barnets sociala samspel med andra barn och vuxna i olika sociala sammanhang. Varje höst erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal där pedagogerna informerar om barnets utveckling och lärande. 

Under året bjuds föräldrar också in till sommaravslutning och föräldrafikan. Föräldrar är också välkomna att besöka förskolan en hel eller halv dag efter överenskommelse med pedagogerna om en passande dag. 

Varje förskola har ett föräldraråd med några representanter som utses i föräldragruppen. Föräldrarådet träffar pedagogansvarig på förskolan samt förskolechefen en eller ett par gånger per termin. Här ges tillfälle för föräldrar att diskutera den pedagogiska verksamheten. 

Vid sjukfrånvaro ska barnen sjukanmälas senast kl. 8.00 på morgonen. Barnet ska också friskanmälas helst dagen innan det kommer tillbaka eller senast kl. 8.00 samma dag. Det görs i vår kommunikationsapp Tyra.

Kultur och scenkonst för förskolan Spöket
På förskolan Spöket ser vi kultur och scenkonst som en integrerad del av barnens lärande och utveckling. Genom att erbjuda en mångfald av kulturella och konstnärliga aktiviteter strävar vi efter att berika barnens upplevelser och främja deras kreativitet, självförtroende och förståelse för världen runtomkring dem.
Vi erbjuder olika former av kultur och scenkonst såsom teater, musik, dans, bildkonst och litteratur för att ge barnen möjlighet att utforska och uttrycka sig genom olika uttrycksformer. Genom lekfulla dramaövningar och teaterföreställningar får barnen möjlighet att utforska olika roller, berättelser och känslor samtidigt som de utvecklar sin förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.
Musiken spelar också en central roll på vår förskola där barnen får möjlighet att sjunga, dansa och spela olika instrument. Genom att delta i musikaliska aktiviteter får barnen utveckla sin rytmiska känsla och sin förmåga att uttrycka sig och kommunicera genom musik.
Bildkonst och litteratur är också viktiga delar av vår kultur och scenkonstverksamhet. Genom att erbjuda konstprojekt och läsfrämjande aktiviteter vill vi inspirera barnen att utforska olika uttrycksformer och utveckla sin förmåga att förstå och uppskatta konst och litteratur.
Vi tror att kultur och scenkonst spelar en avgörande roll i barnens lärande och personliga utveckling. Genom att integrera dessa aktiviteter i vår verksamhet strävar vi efter att skapa en stimulerande och inkluderande miljö där barnen ges möjlighet att växa och blomstra på sitt eget unika sätt.